17.2.2021

Projekty

Projekt – WORK ABILITY MANAGEMENT

Projekt strategického partnerstva Erasmus+ Work Ability Managment (WAM) sa zameriava na
riešenie problematiky podpory zamestnávania starnúcich zamestnancov a ich pracovnej
schopnosti, ktorá sa vekom mení.
Hlavným zámerom navrhovaného projektu je:
– sociálne začlenenie,
– aktivity smerujúce k podpore pracovnej schopnosti zamestnancov aj osôb aktuálne
nezamestnaných,
– odstraňovanie vekovej diskriminácie u starnúcich zamestnancov,
– podpora rodovej rovnosti a hľadanie nových inovatívnych prístupov pre udržanie vlastnej
zamestnateľnosti prostredníctvom vzdelávacích a poradenských aktivít.
Konzorcium, ktoré projekt realizuje, tvoria odborné pracoviská, ktoré sa problematikou konceptu
pracovnej schopnosti dlhodobo zaoberajú:

Age Management z.s.
Blik Op Werk z Holandska
Arbeit und Zukunft (Asociácie Práca a budúcnosť) z Nemecka
National Public Health Center (NKK – Národné centrum verejného zdravia) z Maďarska
Slovenská asociácia age manažmentu, o.z.

Cieľom navrhovaného projektu je:
– prepojiť odborné európske pracoviská, ktoré sa problematikou pracovnej schopnosti a
age managementu zaoberajú,
– vzájomne zdieľať ich používané metódy a spoločne vyvinúť nové produkty so zameraním
na individuálne potreby zamestnaných aj nezamestnaných osôb, vrátane podpory
prostredníctvom digitálnych technológií.

Cieľovou skupinou projektu sú:
– lektori / poradcovia / facilitátori
– ďalší experti pôsobiaci v oblasti vzdelávania dospelých a kariérového poradenstva.

Výstupy projektu:
– elektronická publikácia “Podpora starnutia na pracovisku”, ktorá bude zhromažďovať opis
metód, nástrojov, príkladov dobrej praxe, vyučovacích metód, vzdelávacích programov a
analytických nástrojov partnerských organizácií v oblasti podpory pracovnej schopnosti
vrátane oblasti poradenstva vo všetkých zapojených krajinách,
– metodika na riadenie pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb zamestnaných alebo
ktorí plánujú zmenu profesie
– metodika na riadenie podpory pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb
nezamestnaných

– webová platforma “Digitálny kouč”, ktorá má za cieľ mapovať potenciál človeka,
podporovať učenie a plánovanie a učiť ho riadiť zmenu profesie.