25.5.2017

SAAM

Slovenská asociácia age managementu vznikla na základe spojenia síl niektorých jednotlivcov z oblasti vzdelávania dospelých, ktorí sa téme age managementu venujú v rôznych menších projektoch a spolupracujú aj s partnermi z ČR. Podarilo sa zrealizovať niekoľko aj spoločných akcií a začať tak  komunikovať tému manažmentu veku –AM cielene pre odbornú verejnosť a všetkých, ktorých téma zaujíma.

Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku ale aj v okolitých krajinách sa  vytvorila skupina, ktorá navrhla založiť asociáciu na Slovensku a súčasne aj v CR, aby spoločne rozvíjali spoluprácu, vzájomne sa inšpirovali a riešili problémy.

Slovenská asociácia age managementu (SAAM) je súčasťou unikátného česko-slovensko projektu, zameraného na riešenie problematiky starnutia obyvateľstva.

Naša pomoc je smerovaná nie len k štátnym a súkromným organizáciam ale v prvom rade chceme pomôcť každému jednotlivcovi vysporiadať s realitou a následkami týchto demografických zmien.

Hlavným cieľom SAAM je podporiť zmenu postojov k veku, bojovať proti vekovým stereotypom a vekovej diskriminácii, zvyšovať prestíž a autoritu konceptu age managementu, rozvíjať spoluprácu s relevantnými subjektmi na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti výmeny skúseností a prenosu dobrej praxe.

Age Management je v prvom rade spôsob riadenia s ohľadom na vek zamestnancov, ktorý zohľadňuje priebeh životných etáp človeka na pracovisku i jeho meniacim sa zdrojom, ako sú zdravie, kompetencie, hodnoty, postoje a motivácia.

Ako profesor Ilmarinen (2008, s. 234) upozorňuje „nie je však rozumné a ani možné pozerať na všetky vekové skupiny ako na rovnaké. Age Management zdôrazňuje a využíva silu rozmanitosti a premieňa ju na faktor úspechu pre jednotlivca aj celú firmu. Najvznešenejším a najcennejším cieľom age managementu je zabezpečiť, aby zamestnanci mali všetky predpoklady na kvalitný život a aby firma mala pred sebou úspešnú budúcnosť.“

Predmet činnosti Asociácie

  • predkladať návrhy a spolupracovať so štátnymi orgánmi pri príprave a uplatňovaní legislatívnych, organizačných a finančných opatrení, ktoré majú pomôcť zmierňovať negatívne dôsledky demografických zmien,
  • spracovávať projektové zámery, zabezpečiť administráciu a riadenie projektov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, spolupracovať pri tvorbe a úpravách strategických dokumentov v oblasti ľudských zdrojov,
  • zapájať sa do základného aj aplikovaného výskumu v rámci riadenia ľudských zdrojov, demografického vývoja záujmových krajín a regiónov, vzdelávania a poradenstva v oblasti age managementu, trhu práce a celoživotného učenia, vyvíjať a realizovať špecifické vzdelávacie programy v oblasti age managementu,
  • poskytovať odborné a konzultačné služby v oblasti age managementu a rozvoja ľudských zdrojov,
  • organizovať konferencie, semináre, workshopy a klubovú činnosť, s cieľom podporiť informovanosť a vzájomnú výmenu skúseností, udržiavať odborné a osobné kontakty medzi Asociáciou a ďalšími organizáciami,
  • reprezentovať svojich členov a ich činnosť na medzinárodnom fóre,
  • realizovať publikačnú činnosť s cieľom popularizácie age managementu, podpory aktívneho starnutia, medzigeneračnej solidarity
  • propagovať najnovšie poznatky zo zahraničia v oblasti age managementu.

Stanovy združenia