14.5.2017

ČAAM

Česká Asociace age managementu (dále ČAAM) byla založena na přelomu roku 2016 a 2017.

Hlavními cíli Asociace jsou především:

 • Sdružovat fyzické a právnické osoby, které se zabývají age managementem.
 • Zastupovat a hájit zájmy členů při jednáních s národními, regionálními, místními a mezinárodními autoritami.
 • Spolupracovat a vytvářet odbornou platformu mezi členy ČAAM, zástupci zaměstnavatelů, veřejné správy na místní, národní i mezinárodní úrovni.
 • Zajišťovat spolupráci s podobnými národními, regionálními a mezinárodními asociacemi a organizacemi.
 • Připravovat a realizovat projekty financované privátní sférou, jakož i orgány veřejné správy, popř. orgány EU.
 • Zajišťovat osvětovou a publikační činnost v oblasti age managementu.
 • Poskytovat odborné poradenství a konzultační služby v oblasti age managementu.
 • Podporovat, rozvíjet a propagovat principy a metody age managementu v České republice.
 • Provádět základní a aplikovaný výzkum v rámci řízení lidských zdrojů, demografického vývoje daných zemí (regionů) aktuálně s partnerskou asociací na Slovensku.
 • Navrhovat a spolupůsobit při tvorbě legislativních opatření ve vztahu k age managementu, vyjadřovat se k navrhovaným právním předpisům a strategickým dokumentům vztahujících se k podpoře dlouhodobé udržitelnosti pracovní schopnosti zaměstnanců v každém věkovém období.
 • Vyvíjet a realizovat vzdělávání a poradenství v oblasti age managementu.
 • Spolupodílet se na přípravě a realizaci projektů financovaných privátní sférou, i orgány veřejné správy, popř. orgány EU.

Zaměření aktivit

ČAAM chce aktivně vstupovat do oblasti zaměstnávání, podpory a rozvoje zaměstnanců, personální oblasti firemní kultury a pomáhat připravovat trh práce na výzvy spojené s potřebou  konkurenceschopnosti a udržitelnosti českého hospodářství:

 • využitím dlouhověké a pracovně kompetentní společnosti v 21. století
 • podpořit a šířit inovativní prvky zaměstnávání pracovníků v rámci klíčových segmentů průmyslu, obchodu a služeb v ČR
 • rozšířit koncept pracovní schopnosti do firem i veřejných institucí s využitím analytické osobnostně-pracovní metody Work Ability Index™ (Index pracovní schopnosti)
 • spolupracovat na propagaci aktuálních trendů age managementu (diversity management) v ČR ve vztahu k situaci v členských zemí EU (Eurozóny)
 • nabízet vzdělávací programy zaměřené na komplexní rozvoj a podporu pracovních i osobních kompetencí zaměstnanců v rámci privátního i veřejného sektoru.
 • vytvořit národní platformu aplikace age managementu pro ČR v souvislosti s rozvojem digitalizace, robotizace, celoživotního učení a změnou profesní kariéry zaměstnanců (příprava na Průmysl 4.0)