31.8.2017

Ako sa stať členom

Slovenská asociácia age managementu, o.z. (ďalej len SAAM) bola registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 24. júna 2020, číslo spisu VVS/1-900/90-49821-1

Členom asociácie sa môže stať právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi asociácie, požiada o členstvo formou prihlášky, súhlasí so stanovami Asociácie  a zaviaže sa tieto stanovy dodržiavať.

Členmi združenia môžu byť

 1. fyzické osoby, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony,
 2. právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky vzniku, stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Právnickú osobu zastupuje určený zástupca,
 3. čestní členovia asociácie, ktorí prijmú ponuku čestného členstva od výkonného výboru asociácie. Čestní členovia neplatia členské príspevky.

Členstvo v združení vzniká schválením písomnej žiadosti – prihlášky výkonným výborom.

Členské poplatky

 1. fyzické osoby 50,00 EUR
 2. právnické osoby
  • do 50 zamestnancov    100,00 EUR
  • nad 50 zamestnancov 200,00 EUR

Výhody členstva

 • prístup k najnovším poznatkom z oblasti age managementu
 • možnosť aktívne sa zapojiť v pracovných skupinách a zúčastňovať sa kľúčových rokovaní na ministerstvách, úradoch a so zahraničnými partnermi
 • prístup k odbornému poradenstvu týkajúceho sa age managementu a jeho podpore zavádzania do firemnej praxe na Slovensku
 • výmena názorov, skúsenosti a zdieľanie príkladov dobrej praxe
 • možnosť networkingu a nadviazania obchodných a pracovných kontaktov v rámci asociácii ČAAM a SAAM
 • účasť na odborných a ostatných akciách organizovaných asociáciami ČAAM a SAAM
 • zľava na odborné konferencie a semináre organizované partnermi ČAAM a SAAM
 • zľava 20% na vzdelávacie a poradenské aktivity asociácii ČAAM a SAAM
 • využívanie databázy AgeWikiHub/Age4HUB

Stanovy SAAM

IČO: 50595466